Ordförande har ordet

Det har nu passerat ett år sedan de där kaotiska dagarna då vi alla blev upplysta om att den världsomspännande pandemins verkningar hade börjat bli påtagliga i Sverige. Vi tvingades göra omställningar i vårt sätt att leva, jobba och umgås. För oss golfare blev vårt gemensamma intresse lite utav en räddare i nöden. Genom att följa alla nödvändiga restriktioner kunde vi utöva vår sport på ett smittskyddssäkert sätt. Trots att den gångna säsongen blev annorlunda på många sätt och vis, så spelades det kanske mer golf än någonsin i golfsverige. Det var bra för oss i en tid av prövningar – för det är ju bevisat att golfspel förebygger fysisk och psykisk ohälsa.

Nu står vi ännu en gång inför en ny vår med spel på vår vackra bana i Skyrup. Skyrup Golf & Hotell har redan avslöjat några av de nyheter vi har att se fram emot under 2021, nyheter som förädlar vårt paradis och än mer gör det till en plats att längta till. Några av oss har kanske börjat skruva på de personliga målsättningarna inför säsongen. Några har sannolikt redan börjat fundera kring hur utrustningen kan kompletteras. Kan jag få 20 meter till med den där nya drivern? Blir min puttstroke mer konsekvent med en mallet-putter? Hur slitna är mina grepp? För egen del har de båda golfkanalerna gått varma hemma på köksteven under vintern. Kanske kan det visa sig vara en bra investering inför säsongen, eller?

Samtidigt är det nog många av oss som inte kommit mycket längre än att möjligen ha letat upp klubborna där de stått för vinterförvaring. Oavsett hur var och en förbereder sig inför säsongen så är det av största vikt att vi tillsammans fortsätter med att hålla i och hålla ut. Om vi förhåller oss på ett bra och outtröttligt sätt till gällande restriktioner så kommer vi att kunna njuta av mycket golf i sommar. På lite sikt gör vaccineringen att vi närmar oss ett normalläge, men än är det för tidigt att ropa ”hej”. Det är också därför som det faller sig naturligt att genomföra det kommande vår-årsmötet digitalt.

Anmäl ditt deltagande till richard.heingard@hotmail.com så kommer du att få en möteslänk och instruktioner utskickade i god tid före mötet.

Slutligen vill jag å styrelsens vägnar välkomna till en ny golfsäsong.

Richard Heingard

Ordförande Skyrups GK

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Kallelse till vår-årsmöte 2021

Styrelsen för Skyrups GK kallar härmed till vår-årsmöte.

Tid: tisdagen den 30 mars 2021 kl. 18:30.

Plats: Digitalt möte via länk – för deltagande, skicka anmälan till richard.heingard@hotmail.com

Dagordning:

 • Mötets öppnande.
 • Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.
 • Fråga om mötets behöriga utlysande.
 • Fastställande av dagordning.
 • Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 • Val av två protokollsjusterare, tillika rösträknare, som jämte ordförande ska justera protokollet.
 • Styrelsens redovisning av verksamhetsberättelse för 2020 samt årsredovisning (balansräkning och resultat) för 2020.
 • Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det gällande verksamhets- och räkenskapsåret 2020.
 • Fastställande av balansräkning och resultat samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen.
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser.
 • Behandling av i rätt tid inkomna motioner.
 • Övriga frågor.
  • Eventuella förtydliganden kring de nyheter för 2021 inom Skyrups GK och Skyrup Golf & Hotell som redan har presenterats via genomförda medlemsutskick.

Verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning och revisionsberättelse finns normalt sett på klubbens kansli en vecka före vårårsmötet. Med hänsyn till gällande restriktioner kring den pågående pandemin distribueras ovanstående endast digitalt via hemsidan.

På uppdrag av styrelsen,
Richard Heingard
Ordförande Skyrups GK